قبل از خرید تور و بلیط از ما هم قیمت بگیرید !!!

 

آدرس: تهران - میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان فرجام پلاک 814

تلفن:

        77242455 (021)

        77242466 (021)

 

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
<!--
created with Free Online Sitemap Generator www.xml-sitemaps.com
-->
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:28+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:30+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:33+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/inside</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:36+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/weekend</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:39+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/outside</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:41+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/attraction</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:45+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/contact</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:47+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:50+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:54+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:56+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:32:59+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/article</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:01+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/contacts</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:04+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/site-map</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:07+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/17-istanbul
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:14+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/15-antalya
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:16+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/component/users/?view=registration
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:21+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/component/users/?view=remind
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:23+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/component/users/?view=reset
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:26+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/20-mashhad
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:29+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/19-qeshm
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:32+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/18-kish
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:35+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/37-dubai
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:38+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/39-istanbul
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:40+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/21-bodrum
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:44+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/22-dobai
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:47+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/23-malaysia
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:50+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/24-pattaya
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:53+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/35-phuket
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:56+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/16-kusadasy
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:33:59+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:02+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:04+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:07+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/27-isfahan
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:13+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/28-shiraz
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:16+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/29-qeshm
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:18+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/25-mashhad
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:21+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>http://www.badbantour.com/index.php/inside/26-kish</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:23+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:27+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:29+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:31+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/38-sarain
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:36+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/40-filbandan
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:38+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/41-ghalerodkhan
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:42+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/42-masoleh
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:44+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/43-namakabrood
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:47+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/30-kavir
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:49+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:55+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:34:58+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:01+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/32-baku
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:06+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/31-armenia
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:08+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/36-bulgaria
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:12+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/33-russia
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:15+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/34-china
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:17+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:20+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:22+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:25+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:29+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:32+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:34+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/contact/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:39+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/contact/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:42+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/contact/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:44+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/contact/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:48+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:51+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/13-tourism
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:53+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/12-kind
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:56+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:35:59+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:04+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:07+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/site-map/2-uncategorised/5-badban
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:11+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/site-map/2-uncategorised/2-khat
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:14+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/site-map/2-uncategorised/4-lastsecondtour
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:16+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:20+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/lastsecond/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:22+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:26+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/inside/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:28+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:31+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/weekend/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:33+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:36+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/outside/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:40+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:43+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/attraction/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:46+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/contact/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:48+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised?start=4
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:53+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:36:57+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:00+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/site-map/2-uncategorised
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:02+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/2-uncategorised?limitstart=0
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:15+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised?start=4
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:18+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/site-map/2-uncategorised/3-programing
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:22+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
<url>
<loc>
http://www.badbantour.com/index.php/article/2-uncategorised?limitstart=0
</loc>
<lastmod>2015-09-18T11:37:26+00:00</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
</url>
</urlset>

 همه روزه ما تورهای لحظه آخر آژانس بادبان و سایر آژانس های مسافرتی را در وب سایت خود قرار میدهیم به امید آنکه مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد

برای اطلاع از آخرین پکیج ها و تورهای لحظه آخر عضو کانال تلگرام ما شوید

https://telegram.me/badbantour

آژانس مسافرتی بادبان طلایی آسمان با کادری مجرب در زمینه گردشگری آماده ارائه خدمات گردشگری و مشاوره شما عزیزان برای انتخاب بهترین تورهای داخلی و خارجی, پیش فروش تور، صدور بلیط، اخذ ویزا، رزرو هتل های داخلی و خارجی، هتل های لوکس 5 ستاره و تورهای لحظه آخری میباشد.

 

 دیگر نیازی نیست شما خود با صرف هزینه و وقت بسیار به دنبال انتخاب مقصد گردشگری برای مسافرت خود و عزیزانتان باشید این کار تخصص ماست

اجازه بدهید ما با توجه به سلایق و علایق شما و همچنین فصول مناسب هر یک از مقاصد گردشگری به تنظیم برنامه سفر با توجه به زمان و هزینه تعیین شده از طرف شما بپردازیم